Koch Chemie Oživovač vnějších plastů Koch Gummi Kunstoffpflege glänzend 10 l (lesk)

Značka: Koch Chemie
Dostupnost Na objednávku
Můžeme doručit do:
29.5.2024
Kód: 4295010
4 465 Kč 3 690,08 Kč bez DPH
Koch Chemie Oživovač vnějších plastů Koch Gummi Kunstoffpflege glänzend 10 l (lesk)
Značka: Koch Chemie

Popis přípravku: účinný ošetřující výrobek určený pro rychlé ošetření a konzervování všech dílů pneumatik, gumových a vnějších plastových dílů. Zanechává lesklý vzhled a osvěžuje barvy.

Oblast použití: plastové a gumové díly v exteriéru, pneumatiky atd.

Použití: před použitím přezkoušet na vhodnost použití! Za pomoci nástřikové láhve nebo houby nanést stejnoměrně na předem vyčištěné a suché plochy. Důkladně vetřít a nechat zaschnout, případně doleštit hadrem.

Pozor: nepoužívat na přímém slunci. Nenechat zaschnout. Před použitím vyzkoušet na snášenlivost materiálu.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS02,GHS09
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)